English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 22403012-16 داخلی 7328 و شماره همراه 09913026118
نمابر: 22403588
آدرس دبیرخانه: تهران- بزرگراه چمران- خيابان يمن- موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور- بخش تحقيقات رستنيها
پست الکترونیکی: Mycologicalsociety@gmail.com
کد پستی: 1985813111
آئین‌نامه نشر کتاب انجمن قارچ‌شناسی ایران

          انجمن قارچ‌شناسی ایران در راستای اهداف خود و به منظور پیشبرد و ارتقاء دانش قارچ‌شناسی، براساس مفاد این آئین‌نامه اقدام به چاپ و انتشار آثار علمی می‌نماید.

نشریه‌های ادواری انجمن قارچ‌شناسی ایران، از شمول این آئین‌نامه خارج بوده و تحت مقررات مربوط به خود منتشر می‌شوند.

 

ماده 1- تعاریف

1-1-        انجمن: منظور انجمن قارچ‌شناسی ایران است.

1-2-    اثر: منظور هرگونه تالیف یا ترجمه به زبان فارسی یا انگلیسی در زمینه قارچ‌شناسی می‌باشدکه برای چاپ و انتشار توسط صاحب اثر به انجمن ارائه می‌شود.

1-3-        صاحب اثر: منظور شخص یا اشخاصی است که اثر را به یکی از شکل‌های بند 1-2 ارائه نماید و صاحب اثر باید عضو انجمن باشد و چنانچه صاحب اثر چند نفر باشند، حداقل یکی از آنان باید عضو انجمن باشد.

1-4-        حقوق صاحب اثر: منظور مبلغ و یا موارد دیگری است که طبق قرارداد به پدیدآورنده اثر تعلق می‌گیرد.

1-5-        کمیته انتشارات: منظور مجموعه افرادی است که مسئولیت اجرای این آئین نامه را به عهده دارند.

 

ماده 2- اعضای کمیته انتشارات:

          اعضای کمیته انتشارات مرکب از مسئول انتشارات (عضو هیات مدیره انجمن) و حداقل دو و حداکثر چهار عضو دیگر است. این اعضاء که همگی عضو پیوسته انجمن خواهند بود، توسط مسئول انتشارات به هیات مدیره انجمن پیشنهاد می‌شوند. پس از تائید هیات مدیره احکام آنان برای مدت سه سال با امضاء رییس هیات مدیره انجمن صادر می‌گردد.

 

ماده 3- وظایف کمیته انتشارات

3-1- بررسی و اجرای ابلاغ‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی هیات مدیره انجمن و نهادهای ذیربط

3-2- بررسی، تصویب یا عدم پذیرش آثار مندرج در بند 1-2

3-3- پیشنهاد تالیف یا ترجمه کتب در ارتباط با قارچ‌شناسی به متخصصان ذیربط، پس از تایید هیات مدیره انجمن

3-4- تعیین داوران برای بررسی آثار ارائه شده

3-5- تعیین ویراستارهای ادبی و علمی برای آثار پذیرفته شده

3-6- تعیین نوع حروف، تصاویر، قطع و شمارگان آثار پذیرفته شده

3-7- پیگیری عقد قرارداد بین انجمن و صاحب اثر پذیرفته شده

3-8- تعیین چاپخانه مناسب و پیگیری عقد قرارداد بین انجمن و چاپخانه برای چاپ آثار پذیرفته شده

3-9- اقدامات لازم جهت کسب مجوز از نهادهای ذیربط برای چاپ آثار پذیرفته شده

3-10- تعیین حقوق صاحب اثر، داوری و ویراستاری

3-11- تعیین اولویت نوبت چاپ آثار پذیرفته شده با توجه به امکانات انجمن

3-12- پیشنهاد به هیات مدیره انجمن جهت اهداء آثار چاپ شده به اشخاص حقیقی و حقوقی

 

ماده 4- قیمت اثر و تخفیف

4-1-بهاء فروش هر جلد (بهای پشت جلد) به صورت زیر محاسبه می‌شود (A)

4-1-1- جمع چهار قلم زیر

مبلغ پرداخت شده به چاپ خانه (B)

حق داوری و ویراستاری (C)

هزینه‌های متفرقه (D)

مبلغ پرداخت شده به صاحب اثر (E)

4-1-2- تقسیم بر شمارگان (F)

4-1-3- به اضافه 25% حاصل تقسیم 4-1-1 به 4-1-2 (G)

 

 

4-2-تخفیف

هیات مدیره انجمن می‌تواند حداکثر تا ده درصد به اعضاء انجمن و حداکثر تا پانزده درصد به دانشجویان عضو انجمن تخفیف در نظر بگیرد.

 

ماده 5- پرداخت هزینهها، واریز مبالغ فروش و نگهداری آثار چاپ شده

5-1- کلیه هزینه‌های مرتبط به هر اثر چاپ شده از اعتبارات انجمن پرداخت می‌شود.

5-2- کلیه مبالغ حاصل از فروش آثار چاپ شده به یکی از حساب‌های انجمن واریز می‌شود.

5-3- آثار چاپ شده در محلی تحت نظر خزانه‌دار برای فروش نگهداری می‌شود.

 

ماده 6- حقوق صاحب اثر

6-1- برای تالیف به فارسی تا 18% بهای پشت جلد ضرب در شمارگان به اضافه 30 جلد از اثر

6-2- برای تالیف به انگلیسی تا 20% بهای پشت جلد ضرب در شمارگان به اضافه 30 جلد از اثر

6-3- برای ترجمه تا 15% بهای پشت جلد ضرب در شمارگان به اضافه 30 جلد از اثر

6-4- در مواردی که صاحب اثر بیش از یک نفر باشند، تقسیم حقوق مربوط، طبق توافق کتبی صاحبان اثر انجام می‌گیرد.

 

7- حق داوری

7-1- برای آثاری به زبان فارسی 1300000 تا 2200000 ریال

7-2- برای آثاری به زبان انگلیسی 1500000 تا 2500000 ریال

 

ماده 8- حق ویرایش

حق ویرایش هر صفحه تایپ شده (با قطع وزیری) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

ویرایش ادبی فارسی                20000 تا 30000 ریال

ویرایش علمی فارسی              30000 تا 40000 ریال

ویرایش ادبی و علمي فارسی      50000 تا 70000 ریال

ویرایش ادبی انگلیسی              25000 تا 35000 ریال

ویرایش علمی انگلیسی            35000 تا 45000 ریال

ویرایش ادبی و علمی انگلیسی    55000 تا 75000 ریال

 

این آئین نامه در 8 ماده در سيزدهمين جلسه هیات مدیره انجمن مورخ 05/09/1393 به تصویب رسید وبا پیشنهاد کمیته انتشارات قابل تغییر است.

 

طراحی و اجرا : شرکت آداک