English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 22403012-16 داخلی 7328 و شماره همراه 09913026118
نمابر: 22403588
آدرس دبیرخانه: تهران- بزرگراه چمران- خيابان يمن- موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور- بخش تحقيقات رستنيها
پست الکترونیکی: Mycologicalsociety@gmail.com
کد پستی: 1985813111
در اين صفحه آثار منتشر شده در زمينه قارچ شناسي معرفي مي شود

 

قارچهاي ايران  تاليف: دكتر جعفر ارشاد

 

قارچهاي سمي ايران  تاليف: دكتر محمدرضا آصف

 

 

سلسله قارچها تاليف:دكتر اكبر خداپرست

 

مباني ژنتيك قارچها ترجمه: دكتر رضا مستوفي زاده قلمفرسا و آزاده حبيبي

 

نرم افزار تشخيص قارچ هاي سمي ايران. مهندس كاظم دادخواهي پور و دكتر محمدرضا آصف

 

واژه های قارچ شناسی تالیف: دكتر جعفر ارشاد

 

قارچ های دارویی ایران   تالیف: دکتر محمدرضا آصف

 

جنس های قارچ ها و شبه قارچ های ایران   تالیف: جعفرارشاد، محمدرضا آصف، مونس بخشی، علیرضا جوادی، سیما زنگنه، بیتا عسکری، فائزه علی آبادی و مهدی محرابی

 

 

راهنمای آزمایشگاهی فوزاریوم    ترجمه: دکتر مهدی ارزنلو، دکتر مونس بخشی، دکترابوالفضل نرمانی 

 

قارچ ها وفساد مواد غذایی    ترجمه: دکتر مصطفی درویش نیا

 

مقدمه ای برقارچهای بازیدیومیست چوبزی در جنگلهای زاگرس   تالیف: دکتر معصومه قبادنژاد

 

راهنمای میدانی قارچ های ایران   تالیف: دکتر محمدرضا آصف

 

 

 

 

طراحی و اجرا : شرکت آداک