English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 22403012-16 داخلی 7328 و شماره همراه 09913026118
نمابر: 22403588
آدرس دبیرخانه: تهران- بزرگراه چمران- خيابان يمن- موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور- بخش تحقيقات رستنيها
پست الکترونیکی: Mycologicalsociety@gmail.com
کد پستی: 1985813111
پايان نامه‌هاي در دست اجرا

عنوان

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

نام دانشگاه

استاد راهنما

استاد مشاور

مطالعه سیستماتیک گونه های جنس   Magnaportheدر ناحیه جنوبی دریای خزر

عادل پردل

كارشناسي ارشد

دانشگاه تهران

دکتر محمد جوان نیکخواه

دکتر سید اکبر خداپرست

بررسی ساختار ژنتیكی و فیلوژنی گونه كمپلكسTrichoderma harzianumRifai در اقلیم‏های ایران

بهار کریمیان

دكتري

دانشگاه تهران

دکتر محمد جوان نیکخواه

دکتر دوستمراد ظفری، دکتر خلیل بردی فتوحی فر و دکتر شهرام نعیمی

مطالعه فیلوژنی جنس Armillaria (Fr.)Stausدر ایران

سعیده جعفرپور

دكتري

دانشگاه تهران

دکتر خلیل بردی فتوحی فر، دکتر محمد جوان نیکخواه

 دکتر محمدرضا آصف

. مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Cochliobolus miyabeanus (anamorph: Bipolaris oryzae)عامل لکه قهوه­ ای برنج در ایران

عبداله احمدپور

دكتري

دانشگاه تهران

دکتر محمد جوان نیکخواه

دکتر محمد رضا نقوی، دکتر فریدون پاداشت

مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Colletotrichumدر نواحی جنوبی دریای خزر

علیرضا علیزاده

دكتري

دانشگاه تهران

دکتر محمد جوان نیکخواه

دکتر رسول زارع، دکتر خلیل بردی فتوحی فر

شناسایی قارچ­های آگاریک در استان همدان

عطيه جديديان

كارشناسي ارشد

دانشگاه همدان

دكتر دوستمراد ظفري

 دکتر محمدرضا آصف

شناسایی قارچ­های ماكروسكوپي غيرآگاریک در استان همدان

فاطمه نشاطی

كارشناسي ارشد

دانشگاه همدان

دكتر دوستمراد ظفري

 دکتر محمدرضا آصف

بررسي مورفولوژيكي و مولكولي گونه هاي جنس    Ganodermaدر شمال ايران

سميه كي پور

دكتري

دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر حسين رياحي

 دکتر محمدرضا آصف

اتیولوژی بیماریهای لکه برگی ارزن های رایج در استان خراسان جنوبی طیبه هاشمیان کلاتی

كارشناسي ارشد

دانشگاه بیرجند دكتر مهدی جهانی

دكتر رسول زارع

مهندس محمدرضا میرزائی

اتیولوژی بیماری آنتراكنوز لوبیا  (Phaseolus vulgaris)در استان های شمالی و شمال غربی كشور  امیداتقيا

كارشناسي ارشد

دانشگاه تهران

دکتر محمد جوان نیک خواه دکتر خلیل بردی فتوحی فر
مطالعه بیماریزایی و ساختار ژنتیكی جمعیت های قارچ Bipolaris sorokiniana  روی گیاهان گندم و جو در استان های البرز و قزوین با استفاده از نشانگر مولكولی URP-PCR آرزو جعفری

كارشناسي ارشد

دانشگاه تهران

دکتر محمد جوان نیک خواه دکتر رحیم مهرابی
مطالعه فیلوژنی گونه های spp. Colletotrichum روي درختان مرکبات و تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت های گونه غالب آن در ایران حسین طاهري دكتري دانشگاه گیلان

دکتر سید علی الهی نیا و دکتر محمد جوان نیکخواه

دکتر مرتضی گل محمدی

دکتر سید اکبر خداپرست

تاكسونومي جنس آگاريكوس در شمال و شمالغرب ايران ولی اله مهدیزاده دكتري دانشگاه تربيت مدرس دکتر ناصر صفایی

دکتر ابراهیم محمدی گل­ تپه

دکتر محمد رضا آصف

مطالعه تاكسونوميكي قارچهاي راستهUstilaginales  روي گياهان تيره گرامينه در استان هاي اصفهان و چهار محال بختياري فضيلت حقيقي

كارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتي اصفهان دكتر بهرام شريف نبي  دكتر محمد حسين اهتمام
تنوع ژنتيكي جدايه هاي ايراني قارچ Venturia inaequalis  و رديابي ژن هاي مقاومت با استفاده از ريزماهواره ها رويا چوپان نژاد

كارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتي اصفهان دكتر بهرام شريف نبي دكتر مسعود بهار
مطالعه تاكسونوميكي قارچهاي راستهustilaginales  روي گياهان تيره گرامينه در استان هاي مركزي و لرستان رضا راغبي

كارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتي اصفهان دكتر بهرام شريف نبي دكتر عيدي بازگير
بررسی گروههای سازگار رویشی و بیماریزایی گونه Neofusicoccum parvumدر شمال ایران حدیث لطیفی كارشناسي ارشد دانشگاه كردستان دکتر جعفر عبداله زاده دکتر ناصر قادری
بررسی گروههای سازگار رویشی و بیماریزایی گونه Botryosphaeria dothideaدر ایران ناهید نوری كارشناسي ارشد دانشگاه كردستان دکتر جعفر عبداله زاده دکتر جهانشیر امینی
شناسایی قارچهای مرتبط با زوال درختان انگور در شهرستانهای سنندج و مریوان جمال نحوی كارشناسي ارشد دانشگاه كردستان دکتر جعفر عبداله زاده دکتر جهانشیر امینی
شناسایی قارچهای مرتبط با زوال درختان انگور و بررسی بیماریزایی گونه غالب در برخی مناطق استان کردستان اسماعیل خالدی كارشناسي ارشد دانشگاه كردستان دکتر جعفر عبداله زاده    دکتر جهانشیر امینی
شناسایی عوامل زنگ مرتبط با مزارع گندم و علفهای هرز مربوطه در شرق استان کردستان وحید علایی كارشناسي ارشد دانشگاه كردستان دکتر جعفر عبداله زاده    مهندس حسین معروفی
شناسايي و بررسي حساسيت عامل بيماري لكه‌موجي سيب‌زميني به قارچكش‌های آیپرودیون و تریفلوکسی استروبین در استان كردستان زهرا صالحی كارشناسي ارشد دانشگاه كردستان دکتر جعفر عبداله زاده    دکتر مسعود ابرین بنا و دکتر امین صادقی
مطالعه تاكسونوميك و تبارشناسي گونه هاي كلادوسپوريوم و شبه كلادوسپوريوم در استان گيلان اميررضا اميرميجاني دكتري دانشگاه گيلان دكتر خداپرست

دكتر رسول زارع

بررسی تنوع زیستی و فیلوژنی قارچ­های سرکوسپوروئید استان گیلان با توالی­ یابی چندژنی مونس بخشي دكتري دانشگاه تبريز

دكتر باباي اهري

دكتر ارزنلو

دكتر يوه براون
مطالعه تاكسونوميك و بررسي ساختار فيلوژنتيك جنس  Xylaria در شمال ايران  عبدالله هاشمي دكتري دانشگاه گيلان

دكتر الهي نيا

دكتر رسول زارع

دكتر خداپرست
بررسی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی فوزاریوم های بخش  Roseum و Gibbosum مرتبط با غلات در استان های لرستان و ایلام سارا سیاهپوش دكتري دانشگاه لرستان دکتر مصطفی درویش نیا  
شناسایی گونه های آلترناریای ریزاسپور براساس خصوصیات ریخت شناسی وتوالی یابی ژن rpb2 در مزارع سیستان راضیه رضایی كارشناسي ارشد دانشگاه زابل دکتر محمد سالاری

دکتر مهدی پیرنیا

دکتر ناصر پنجه که

تنوع ژنتیکی بین جدایه های Neoscytalidium dimidiatum در سیستان و کرمان سمیه رحمانی دهنوی كارشناسي ارشد دانشگاه زابل دکتر محمد سالاری

دکتر مهدی پیرنیا

دکتر ناصر پنجه که

شناسایی قارچ های سرکوسپوروئید و رامولاروئید در استان کهگیلویه وبویراحمد سیدیوسف بهروز كارشناسي ارشد دانشگاه زابل دکتر محمد سالاری

دکتر مهدی پیرنیا

دکتر سیدکاظم صباغ

اثر بازدارندگی عصاره های آویشن شیرازی، بابونه، اکالیپتوس و کاکوتی از رشد قارچ های بیمارگر گیاهی.... صدیقه عیسی زاده كارشناسي ارشد دانشگاه زابل

دکتر ناصر پنجه که

دکتر محمد سالاری

دکتر مهدی پیرنیا
شناسایی فلور قارچ های هوازاد همراه با پوشش گیاهی در جنگل گلستان نسرین حیدری كارشناسي ارشد دانشگاه زابل

دکتر مرتضی قربانی

دکتر محمد سالاری

دکتر مهدی پیرنیا

دکتر ناصر پنجه که

بررسی مولکولی تنوع آمینواسیدی و احتمال وقوع نوترکیبی قارچ Fusarium oxysporum عامل بیماری..... نسیم عموزادخلیلی كارشناسي ارشد دانشگاه زابل

دکتر محمد سالاری

دکتر سعید نصرالله نژاد

دکتر مهدی پیرنیا

دکتر سیدکاظم صباغ

بررسی تنوع نوکلئوتیدی و احتمال وقوع نوترکیبی در جدایه های قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis ...... هانیه حبیبی كارشناسي ارشد دانشگاه زابل

دکتر محمد سالاری

دکتر سعید نصرالله نژاد

دکتر مهدی پیرنیا

دکتر ناصر پنجه که

بررسی ساختار ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی جمعیت های قارچ Paecilomyces variotii...... فاطمه رستمی سعد آباد دکترا دانشگاه زابل دکتر سیدکاظم صباغ

دکتر مهدی پیرنیا

دکتر ناصر پنجه که

تاکسونومی جنس Agaricus در ایران ولی الله مهدیزاده دکترا دانشگاه تربیت مدرس دکتر ناصر صفایی

دکتر ابراهیم محمدی

دکتر محمدرضا آصف

شناسایی قارچ های آگاریک مناطق منتخب استان کرمانشاه الهام صیدمحمدی كارشناسي ارشد دانشگاه رازی

دکتر سعید عباسی

دکتر محمدرضا آصف

 

 

به روز شده در تاریخ 1395/12/20

انجمن قارچ شناسي ايران در نظر دارد به منظور اطلاع رساني به كليه اعضاي انجمن، فعاليت هاي تحقيقاتي دانشجويان در قالب انجام پايان نامه هاي دكتري و كارشناسي ارشد را منعكس نمايد. بدين منظور دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي توانند فايل صفحه اطلاعات پروپوزال مصوب پايان نامه خود با موضوعات مرتبط به قارچ شناسي را به آدرس ايميل Asef_iran@yahoo.com ارسال نمايند تا  در منوي پايان نامه هاي در دست اجراي سايت انجمن قرار گيرد.

طراحی و اجرا : شرکت آداک